This plugin requires the CURL PHP extension Huisregels - Vliegende Vrienden
Menu
Dismiss [hellodialog id="1034"]

Huisregels

De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE!

 • Toepasselijkheid

Deze huisregels zijn van toepassing op iedereen die een concert van De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE! bezoekt op een van de locaties, te weten respectievelijk Eindhoven (gemeente Eersel; E3-Strand), Zwolle (Park de Wezenlanden) en Amsterdam (gemeente Velsen; Recreatiegebied Spaarnwoude) (hierna: “de locatie”).

 •  Algemeen

Volg altijd de aanwijzingen op van de door de organisatie van De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE! aangewezen bevoegde personen. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie of de door de organisatie aangewezen personen.

 • Geluid- en video opnamen

Tijdens De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE! wordt op alle locaties gebruik gemaakt van cameratoezicht. Daarnaast zullen er geluid- en video opnamen gemaakt worden t.b.v. commerciële en niet-commerciële uitzendingen op radio-/tv en online.

 • Toegang tot De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE!

Toegang tot De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE! is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs of een andere door de organisatie afgegeven autorisatie. Door De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE! afgegeven autorisaties zijn niet overdraagbaar. Op verlangen van door de organisatie van De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE! aangewezen personen dient een ieder aan te kunnen tonen over een geldig toegangsbewijs of andere autorisatie te beschikken.

Het is verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE! in de locatie dan dat gedeelte waartoe men gerechtigd is.

Bezoekers die tijdens De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE! de locatie verlaten, wordt in beginsel geen toegang meer verleend tot de locatie.

Een ieder die zich op de locatie bevindt, moet zich kunnen legitimeren.

Voor het bezoeken van het evenement hanteert De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE! een minimumleeftijd van 18 jaar.

De door de organisatie van De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE! aangewezen personen hebben het recht om een ieder die toegang wenst tot, of zich op de locatie bevindt, te controleren en om ongeoorloofde voorwerpen in beslag te nemen. In beslag genomen voorwerpen worden voor risico van de eigenaar opgeslagen tot na afloop van het bezoek aan het evenement, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen. Controle geschiedt door middel van visitatie en privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV). Het uitvoeren van visitatie/POV bij De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE!  gebeurt bij de in- en uitgangscontrole en de locatie wanneer daartoe aanleiding is. Binnen De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE! verstaan we onder visiteren en POV: Visiteren: Controle van tassen, koffers, dozen en alles wat men bij zich draagt. POV: Oppervlakkige betasting van de kleding, zakken en eventueel schoenen. Bij weigering van bovenstaande controles wordt de bezoeker geen toegang (meer) verleend.

De volgende zaken mogen niet mee naar binnen worden genomen:

 • etens- en drinkwaren;
 • gevaarlijke voorwerpen, waaronder (verdedigings-) wapens zoals pepperspray en smurfenspray, messen, glas- en/of blik (bijv. parfum en deodorant);
 • (soft/hard)drugs en alcohol;
 • giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, vuurwerk;
 • skates, fietsen, steps, skateboards etc.;
 • (huis)dieren;
 • professionele foto- en video- en audio opnameapparatuur en zogeheten selfie-sticks;
 • bankjes, klapstoelen, rugzakstoel (of welke vorm van stoelen dan ook);
 • tassen groter dan het formaat van 1 A4
 • drones

en alle overige zaken welke, naar het uitsluitende oordeel van de organisatie van De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE! en de door de organisatie van De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE! aangewezen personen, een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en openbare orde.

Het uitdragen van (geloofs- of politieke) overtuigingen, het houden van demonstraties of dragen van voetbalclubuitingen is niet toegestaan.

De organisatie van De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE! behoudt zich het recht voor bezoekers zonder opgave van redenen de toegang tot De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE! te ontzeggen, zonder dat deze personen recht hebben op vergoeding van schade.

 • Calamiteiten

Een ieder die zich op de locatie bevindt, dient zich op de hoogte te stellen van vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden.

De organisatie van De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE! is gerechtigd om de locatie te ontruimen indien daar naar haar mening aanleiding toe bestaat.

 • Geen schadevergoeding

Het bezoeken van De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE! geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook.

 • Ontzegging toegang en verwijdering

De door de organisatie van De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE! aangewezen personen zijn te allen tijde bevoegd om personen die zich niet aan de huisregels houden, of zich op enigerlei andere wijze storend of hinderlijk gedragen, de toegang te weigeren of van de locatie te verwijderen.

Constatering van strafbare feiten zal te allen tijde aan de politie worden gemeld. De door de organisatie van De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE! aangewezen personen zijn bevoegd om in dergelijke gevallen een aanhouding te verrichten en de perso(o)n(en) over te dragen aan de politie.

 • Wijziging

De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE! behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. Bezoekers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf de huisregels van De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE! te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.